oficiální stránky obce

Obec Radostná pod Kozákovem se rozkládá na jižním úbočí a úpatí jedné z předních dominant Českého ráje, hory Kozákova. Vlastní obec Radostná vznikla až ve 20. století, v roce 1960, kdy byly sloučeny do té doby samostatné obce Lestkov a Volavec. Název obce je odvozen od pramene se studánkou Radostná, která se nachází na jihozápadním úbočí Kozákova ve výšce cca 600 m.n.m.

V současné době se obec skládá ze tří místních částí a to osad Kozákov, Lestkov a Volavec, o nichž první písemné zmínky pocházejí již z počátku 15. století. Tehdy byl zdejší kraj součástí panství patřícího k nedalekému hrádku Rotštejn, drženého v 1. polovině 15. století rodem Valdštějnů. Později oblast přešla do držav Vartenberků, kteří ji začlenili do hruboskalského panství, jehož součástí byla tato oblast až do reformy státní správy v roce 1850.

Na území obce Radostná se nachází studánka, ze které vyvěrá říčka Stebenka směřující k Turnovu. Z této studánky je trkačem přiváděna voda až na vrchol Kozákova Do Riegrovy chaty. Tato studánka je opředena řadou legend a pověstí. Podle jedné žil ve studánce v dávných dobách ledový muž, který její hladinu i v dobách nejparnějšího léta pokrýval ledem. Poté, co lidé led rozdrtili a vyhodili do oblak snesl se zpět v podobě krupobití a poničil celou úrodu. Aby se nadále zamezilo působení těchto zlých sil ve studánce, zavěsili k ní lidé svatý obrázek Panny Marie Radostné a v roce 1841 byla u studánky vystavěna malá kaplička.

Národní přírodní památka Kozákov představuje významnou krajinnou dominantu celého kraje. Se svými 744 metry nad mořem se jedná o nejvyšší bod Českého ráje. Samotná hora Kozákov je opředena řadou bájí a pověstí, z nich jedna se váže k samotnému pojmenování hory.

f02

“Před dávnými časy bydlela na úpatí hory chudá žena se svým synem. Měli dvě kozy, které hoch každý den pásl. Jednoho dne byly kozy neposlušné a stále mu zabíhaly jinam. Chlapec se rozzlobil, vzal kámen a hodil jím po kozách. Kámen jednu zasáhl a zabil. Šel okolo pocestný. Viděl, co se stalo. Sebral kámen a prohledl si jej. Poznal, že je to drahý kov. Prodal jej ve městě a utržil za něj mnoho peněž. Když se to lidé dozvěděli, hledali na tom kopci podobné kameny. Poněvadž tam hoch zabil kovem kozu, nazvali prý kopec jménem Kozákov.”

Hora Kozákov je zajímavá i z geologického hlediska. Je tvořena třemi typy hornin – prvohorní vyvřelina melafýr, tektonicky vyzdvižené skalnaté kry svrchnokřídových pískovců s četnými zvětrávacími tvary a neogenní čedičové příkrovy, otevřené několika lomy. Od roku 2002 je Kozákov součástí CHKO Český ráj.

Čedičový vrch Kozákova byl již od pravěku vyhledáván jako naleziště drahých kamenů. V dutinách horniny vykrystalizovaly kulovité výplně achátu, jaspisu, ametystu, krišťálu, záhnědy a dalších polodrahokamů. Zdejší naleziště byla využívána již ve středověku, kdy se zdejší polodrahokamy používaly k výzdobě chrámů a kostelů.

Rozhledna na Kozákově má zajímavou a pohnutou historii. Poprvé se o ní začalo uvažovat již na počátku 20. století, kdy byl Klubem českých turistů osloven turnovský malíř Jan Prousek, aby vypracoval návrh kozákovské rozhledny. Jan Prousek navrhl na vrcholku Kozákova vyhlídkovou věž, která byla spojena s kaplí zasvěcenou českým věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi. Jeho nápad nebyl realizován a přednost doslala idea vztyčit na vrcholu hory mohylu připomínající osobnost Františka Ladislava Riegra, který zemřel v roce 1903 a měl blízký vztah ke zdejšímu kraji. Byla naplánována mohyla, která měla dosahovat výšky 28 m a sloužit také jako vyhlídkový bod. Odhadované finanční prostředky se ovšem nikdy nepodařilo shromáždit a tak se znovu vrátila původní Prouskova myšlenka. Původně plánované rozhledna měla být ještě doplněna o výletní chatu. Všechny tyto smělé plány ovšem přerušila první světová válka a myšlenka vystavět na Kozákově rozhlednu se znovu objevila až po roce 1918. Byl vybrán projekt arch. Jana Václavíka a díky spojeným silám KČT a řady sponzorů z celého kraje mohla být roku 1928 pro veřejnost otevřena Riegrova chata, která ovšem byla bez rozhledny.

K obnovení myšlenky zbudovat vedle vyhlášené chaty rozhlednu došlo až na konci 20. století. Od roku 1995 mohou turisté zhlédnou kraj z více účelové věže, která je k tomuto účelu otevřena pro veřejnost po dohodě české armády a Klubu českých turistů.

Příběh drobných památek

Jedna z typických památek drobné architektury se dochovala na křižovatce před osadou Kozákov. Jedná se o tesaný pískovcový kříž na bohatě zdobeném podstavci, který je datován již do roku 1781 a to přímým vročením na spodním části vlastního kříže.

f06

Masivní pískovcový kříž, nesoucí korpus ukřižovaného Krista, je umístěn na vyšším hranolovém podstavci s jednoduchou, kónicky se zužující hlavicí zdobenou lineárními římsami. Dřík podstavce je vyzdoben reliéfy světců v mělkých nikách. Nalezneme zde postavu sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a postavu Panny Marie. Patka podstavce je kvadratického tvaru s jednoduchou kartuší na přední části. Celá skulptura je umístěna na dvoustupňových kvadratický sokl.

Noviny na Úřední desce obce

radostna.cz